Общи условия

Общи условия за участие в „Стая на тайните-The Hunters“ и ползване на услугите, предоставяни от
„Брилиант Майндс ” ЕООД.

Настоящите Общи Условия за участие в „Стая на тайните-The Hunters“.и ползване на услугите,
предоставяни от „Брилиант Майндс ” ЕООД („Общите Условия”) представляват условията на
договора между „Брилиант Майндс ” ЕООД и участниците в Играта, във връзка с участието им в
„Стая на тайните-The Hunters“. Правилата за лични данни и поверителност, достъпни на уебсайта
www.kidsescaperooms.com са неразделна част от настоящите Общи Условия
За целите на тези Общи Условия, „Стая на тайните-The Hunters“.означава отборна игра на живо с
решаване на поредица от загадки и пъзели, която е създадена и организирана от „Брилиант
Майндс ” ЕООД в Стаята. „Стаята“ е помещението/помещенията, в които се провежда Играта,
находящи се в гр. София, кв.Лозенец, „Кричим “ № 44 и кв.Овча Купел, ул. Букет 42. Участниците в
„Стая на тайните“ се заключват в „Стая на тайните-The Hunters“.за един час. Целта е да изпълнят
мисията на „Стая на тайните-The Hunters“., като открият скритите предмети и разрешат поредицата
от загадки.

Моля, прочетете внимателно тези Общи Условия преди да подадете заявка за резервация на„Стая
на тайните-The Hunters“ и преди да участвате в игрите на „Стая на тайните-The Hunters“.
Участниците се считат за обвързани от тези Общи Условия и се задължават да ги спазват, считано
от (а) момента, в който участникът, който прави резервация за „Стая на тайните-The Hunters“.,
маркира полето „Съгласявам се с условията за ползване” и подаде своята заявка за резервация
Натискането на виртуалния бутон „Продължи” от участника се счита за електронно изявление по
смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис (ЗЕДЕП), с което последният
декларира, че е запознат с тези Общи Условия и се задължава безусловно да ги спазва.

„Брилиант Майндс ” ЕООД има право по всяко време едностранно да променя тези Общи Условия,
като съответната промяна влиза в сила от публикуването на изменените Общи Условия на
уебсайта kidsescaperooms.com. Участниците в „Стая на тайните-The Hunters“ следва сами да
проверяват на уебсайта за промени в Общите Условия, като „Брилиант Майндс ” ЕООД не е
длъжно да ги информира по друг начин, освен чрез посоченото по-горе публикуване на
изменените Общи Условия на уебсайта www.kidsescaperooms.com. Ако Общите Условия бъдат
изменени след като участник е направил резервация за „Стая на тайните-The Hunters“., в
отношенията му с „Брилиант Майндс ” ЕООД ООД важат Общите Условия преди изменението им.
Всеки участник се задължава да спазва разпоредбите на тези Общи Условия. Спазването им е
условие за участието му в „Стая на тайните-The Hunters“.

A. Резервации

1. За да запазите час за Рожден ден, е нужно да го заявите на имейл адрес. Ще Ви изпратим
формуляр, който е нужно да попълните. Той ще ви преведе през всички необходими стъпки. За да
извършите резервация, е необходимо да предоставите верни, пълни и актуални данни за: трите си
имена, телефон и имейл адрес. В процеса на резервация ще трябва да направите декларация относно личните си данни, като маркирате полето: Съгласявам се с декларацията за поверителност.

Ако горните данни(най-вече дата и час) не са верни, пълни и актуални, вие носите отговорност за
това и рискувате да не можете да извършите успешна резервация Рожден ден в „Стая на тайните-
The Hunters“., или да не може да бъдете надлежно идентифициран при явяването си в часа за
„Стая на тайните-The Hunters“ и свързан с конкретната резервация. В този случай е възможно да ви
бъде отказан достъп до „Стая на тайните-The Hunters“ и провеждането на Рожден ден. „Брилиант
Майндс” ЕООД не носи отговорност за това и не дължи възстановяване на таксата за резервация
или цялата цена на игра в„Стая на тайните-The Hunters“.та или каквато и да е компенсация.

B. Начини на плащане
Заплащането на капаро за Рожден ден може да бъде заплатено по следните начини:

1. Плащане по банков път.

D. Други условия:
1. Преди началото на играта в„Стая на тайните-The Hunters“участниците ще бъдат инструктирани относно правилата за участие в „Стая на тайните-The Hunters“.и правилата за безопасност, чрез специално обяснително видео.

2. Всеки участник следва да спазва тези Общи Условия.

3. В „Стая на тайните-The Hunters“.и околното пространство не се пуши. Забранена е също така за упойващи и наркотични вещества.

4. В „Стая на тайните-The Hunters“ не се допускат участници, които са във видимо нетрезво или упоено състояние, както и участници, които проявяват агресия.

5. В „Стая на тайните-The Hunters“ не се допуска внасянето и употребата на оръжия, боеприпаси, взривни вещества, пиротехнически изделия, други общоопасни средства, наркотични и упойващи вещества и всякакви други забранени за употреба и/или опасни за здравето и живота на посетителите вещества.

6. Въпреки сме любители на всички животни, моля, оставете вашите домашни любимци вкъщи.

7. „Стая на тайните-The Hunters“ и пространството около нея са под постоянно видеонаблюдение.
Чрез информационни табели, поставени на видно място, лицата се уведомяват за използването на
технически средства за наблюдение и контрол, без да се уточнява тяхното местоположение. С подаването на заявка за резервация за Рожден Ден„Стая на тайните-The Hunters“ и/или с
влизането в помещенията, които са под видеонаблюдение, се счита, че участниците са информирани за осъществяваното видеонаблюдение и се съгласяват с него. То е продиктувано както от естеството и принципите на „Стая на тайните-The Hunters“, така и с оглед сигурността и безопасността на участниците. Участниците също така се съгласяват видео и звукозаписите от „Стая на тайните-The Hunters“ да бъдат съхранявани и обработвани от „Брилиант Майндс” ЕООД за период от 1 година и да бъдат използвани от дружеството за статистически и маркетингови цели без ограничение на време, територия, среда, начини и средства на използване. Ако участниците не са съгласни с посоченото в предходното изречение, могат да изразят писмено несъгласието си,
като подадат на място нарочна декларация.

8. Всяко лице участва в „Стая на тайните-The Hunters“ на собствена отговорност и на свой риск. Всеки участник също така носи отговорност за своите лични вещи и багаж. „Брилиант Майндс” ООД не носи отговорност за изгубени, откраднати или повредени лични вещи и багаж на участниците в „Стая на тайните-The Hunters“.

9. Документите за самоличност и багажа на всеки участник в „Стая на тайните-The Hunters“ могат да бъдат изискани и проверени от оператора на „Стая на тайните-The Hunters“ както при влизане, така и при излизане от „Стая на тайните-The Hunters“., в случай че охраната на сградата и/или
оператора на „Стая на тайните-The Hunters“ имат съмнения за нарушаване на закона или на настоящите Общи Условия от страна на участник или с негово съдействие.

10. Ако дадено лице страда от заболявания, които се активират или обострят вследствие на тесни и тъмни пространства, заключени пространства, необичайно силна или слаба светлина, внезапна
светлина или звук, монотонен шум и други подобни , или страда от астма или клаустрофобия, епилепсия, сърдечни заболявания, или е в състояние на бременност, участието му в „Стая на тайните-The Hunters“ не е препоръчително и е изцяло на негова отговорност.

11. Ако здравословното състояние на участник или важни причини налагат това,играта винаги може да бъде прекъсната и участникът да излезе от „Стая на тайните-The Hunters“.

12. „Брилиант Майндс” ООД събира, обработва, използва и съхранява предоставяните от участниците лични данни само за целите на организирането и провеждането на Рожден Ден и в съответствие със Закона за защита на личните данни. Дружеството е регистрирано като
администратор на лични данни по смисъла и реда на този закон. Дружеството няма да предоставя личните данни на участниците в „Стая на тайните-The Hunters“ на трети лица. Повече информация относно обработването на предоставените от участниците лични данни
може да бъде открита в „Декларация за поверителност”, предоставени като отделен линк на уебсайта Декларация за поверителност.

13. „Брилиант Майндс” ЕООД има право да изпраща на участниците в „Стая на тайните-The Hunters“ автоматични електронни съобщения, свързани с резервирането на Рожден Ден, както и електронни съобщения във връзка с предоставяните от „Брилиант Майндс” ЕООД услуги, промоции, промени в условията, анкетни запитвания и др.под. С приемането на тези Общи Условия участниците в „Стая на тайните-The Hunters“ се съгласяват да получават търговски съобщения от „Брилиант Майндс” ЕООД. В случай че не желаете да получавате такива търговски
съобщения, следва да изпратите изричен имейл на адреса ни за контакт.

14. Загадките, включително, но не само техния външен вид, дизайн, модел, компоненти, елементи, принципи на действие и последователност на действие, сюжетът, предметите, механизмите, устройствата, обзавеждането, оборудването и интериорните решения в „Стая на тайните-The Hunters“ са плод на усилията на много хора. За да бъдат защитени техните права и техния труд, в „Стая на тайните-The Hunters“ се забранява използването на фотоапарати, видеокамери, мобилни телефони, всякакви други мобилни устройства, като например ipad и ipod, лаптопи, както и всякакви други записващи, заснемащи или излъчващи устройства.

15. „Брилиант Майндс” ЕООД напомня, че всяко записване, заснемане, копиране, възпроизвеждане, разпространение, излъчване или предаване на целите или части от интериора на „Стая на тайните-The Hunters“ или на вещите, материалите, предметите, механизмите,
устройствата, оборудването и обзавеждането или загадките в „Стая на тайните-The Hunters“ без разрешение, е престъпление, което се наказва от закона. „Брилиант Майндс” ЕООД забранява подобни действия на територията на „Стая на тайните-The Hunters“. Дружеството предупреждава участниците, че всеки нарушител ще бъде незабавно отстранен от „Стая на тайните-The Hunters“.

16. Всеки участник в „Стая на тайните-The Hunters“ се задължава да не споделя с трети лица каквато и да е информация относно сюжета на „Стая на тайните-The Hunters“ и загадките в „Стая на тайните-The Hunters“, включително но не само, информация относно външния вид, дизайна,модела, компонентите, елементите, използваните материали, принципите на действие на механизмите, последователността на решаване на загадките и въобще каквато и да е информация
относно вещите, материалите, предметите, механизмите, устройствата, оборудването и обзавеждането, находящи се в „Стая на тайните-The Hunters“.

17. Марките, знаците и логата на The Hunters, които виждате на уебсайта
www.kidsescaperooms.com , на фейсбук страницата ни и във всички наши рекламни и промоционални материали са интелектуална собственост на „Брилиант Майндс” ЕООД и не могат да бъдат използвани от никой по какъвто и да е начин и с каквито и да е средства, без предварителното, изрично, писмено съгласие на „Брилиант Майндс” ЕООД за това.

18. Поради сложността на „Стая на тайните-The Hunters“ в нея се допускат до участие лица,
навършили 7 години. По изключение, до участие в „Стая на тайните-The Hunters“ могат да бъдат
допускани и лица, ненавършили 7 години, по преценка на оператора на Стаята, и ако същите са в отбор. "Брилиант Майндс” ЕООД има право да откаже достъп до „Стая на тайните-The Hunters“ на лице,
което следва да бъде с придружител, а такъв липсва или не отговаря на критериите за
придружител, установени в предходния параграф, независимо от това дали тези лица са
направили резервация или са платили цялата цена за „Стая на тайните-The Hunters“. В случаите,
когато „Брилиант Майндс” ЕООД откаже достъп до „Стая на тайните-The Hunters“. съгласно
предходното изречение„Брилиант Майндс” ЕООД не дължи възстановяване на платена текса за резервация или цена за „Стая на тайните-The Hunters“. или каквото и да е обезщетение на лицата,
на които е отказан достъп.

19. Лицата, които не спазват или не отговарят на настоящите Общи Условия, ще бъдат помолени да
напуснат Стаята, независимо дали са си направили вече резервация или са заплатили пълно
участие и независимо дали Играта вече е започнала. Ако откажат да напуснат района на Стаята
доброволно, лицата ще бъдат отстранени принудително от охраната на сградата или повиканите
полицейски органи по предвидения за това ред. В случаите по този параграф „Брилиант Майндс”
ЕООД не дължи на напусналите или отстранени лица възстановяване на платената цена за игра в
„Стая на тайните-The Hunters“, както и каквото и да е обезщетение.

20. Без да се засяга приложимостта на императивните разпоредби на закона, отговорността на
„Брилиант Майндс” ЕООД за вреди, свързани с или произтичащи от предлаганите от дружеството
услуги, включително вреди, причинени от дружеството при, по повод или във връзка с
организирането и провеждането на играта в „Стая на тайните-The Hunters“,, се ограничава до
отговорност за умисъл и груба небрежност, а в имуществено отношение – до цената, платена от
участниците за съответните услуги (напр. такса за резервация на „Стая на тайните-The Hunters“).

21. „Брилиант Майндс” ЕООД не носи никаква лична или имуществена отговорност за вреди,
причинени на участниците в „Стая на тайните-The Hunters“, та, вследствие от неправилно
използване на „Стая на тайните-The Hunters“, и загадките в нея или неспазване на настоящите
Общи Условия.

22. „Брилиант Майндс” ЕООД не носи отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства,
както и при други обстоятелства, които не са под контрола на дружеството или които дружеството
не е могло да предвиди или предотврати, и които възпрепятстват провеждането на Игра или я
прекъсват (напр. природни бедствия, влошена метеорологична обстановка, стачни действия,
военно положение или размирици, законодателни промени или актове на органи на власт,
проблеми с достъп до Интернет, прекъсване на електрозахранването или др.под.).

23. За решаването на загадките не е нужна физическа сила, нито прилагане на силен натиск, опън
или други подобни действия. Всеки участник в „Стая на тайните-The Hunters“, следва да опазва
целостта и да не чупи, поврежда, отнема или по друг начин вреди на елементите на Играта. Под
„елементи на Играта“ се разбират всякакви части от интериора и екстериора на „Стая на тайните-
The Hunters“,, загадките и пъзелите в „Стая на тайните-The Hunters“, и всички други вещи,
материали, предмети, механизми, устройства, оборудване и обзавеждане, находящи се в „Стая на
тайните-The Hunters“,.

24. „Брилиант Майндс” ЕООД има право да предяви финансови и други претенции към
участниците в „Стая на тайните-The Hunters“за нарушаване на тези Общи Условия. „Брилиант
Майндс” ЕООД има право също така да предяви финансови и други претенции към участниците в
„Стая на тайните-The Hunters“за всякакви вреди (претърпени загуби и пропуснати ползи) в резултат
на неправилно използване на елементи на Играта или в резултат на счупени, повредени, изгубени
или откраднати елементи на Играта. Участниците в „Стая на тайните-The Hunters“, които са
причинили тези вреди, или са способствали пряко или косвено същите да настъпят, дължат
обезщетение на „Брилиант Майндс” ЕООД. Участниците разбират и се съгласяват, че вредите на

„Брилиант Майндс” ЕООД могат да се изразят не само в разходи за възстановяване на счупения,
повреден, откраднат или липсващ елемент, но и в преустановяване на работата на „Стая на
тайните-The Hunters“за неопределен период от време, в невъзможност за осъществяване на
резервации или в провалени резервации или Игри на следващи участници, в заплащане на
компенсации за такива провалени резервации или „Стая на тайните-The Hunters“и други подобни.

25. Вашето мнение е важно за нас. „Брилиант Майндс” ЕООД поддържа регистър за похвали,
оплаквания и рекламации. Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време на
Стаята. Мнения, препоръки и коментари може да предоставяте също така на страницата ни във
Facebook, на служебния имейл: kidsescaperooms@gmail.com и където другаде ви е удобно.

26. При устно или писмено съгласие на участниците в „Стая на тайните-The Hunters“, операторът на
Стаята или друго лице от екипа на „Стая на тайните-The Hunters“ може да ги фотографира или
запише на аудио/видео запис. Фотографиите, видеозаписите и аудиозаписите са собственост на
„Брилиант Майндс” ЕООД и могат да бъдат използвани от дружеството за рекламни, маркетингови
и промоционални цели, включително, но не само, като бъдат копирани, възпроизвеждани,
съхранявани, модифицирани, разгласени публично, публикувани и разпространявани във всякакви
форми, на всякакви носители и във всякаква среда, без ограничение във време или територия,
включително, но не само в печатни материали, Фейсбук, други социални мрежи, на уебсайта
kidsescaperooms.com, в интернет пространството и др. без „Брилиант Майндс” ЕООД да дължи
каквото и да е възнаграждение или компенсация на заснетите или записани лица. Правата на
собственост и правата на интелектуална собственост върху тези фотографии, видеозаписи и
аудиозаписи принадлежат изцяло на „Брилиант Майндс” ЕООД.